Školení asertivity a komunikačních dovedností

V rámci programu vzdělávání zaměstnanců a zkvalitňování poskytovaných služeb u našich klientů proběhlo ve dnech 22. a 24. srpna 2017 školení „Trénink komunikačních dovedností a řízené komunikace“. Školení se zúčastnili naši zaměstnanci pracující na pozicích ostrahy a recepčních v objektu GSA (European Global Navigation Satelitte Systems Agency).

Celá vzdělávací akce se uskutečnila pod vedením lektora Ing. Jana Deckera, CSc. Cílem tohoto školení byla příprava pracovníků ostrahy a recepce na případné krizové situace, s nimiž se mohou při výkonu služby setkat.

Školení se zúčastnilo celkem 15 zaměstnanců naší společnosti. Důraz byl kladen na formy komunikačních dovedností, a to jak verbální, tak neverbální. Účastníci si osvojili některé základní komunikační principy a naučili se, jak rozeznat krizové stavy a jakým způsobem je komunikačně řešit. Probrána byla i další zajímavá témata – formy manipulace a obrana proti manipulačním technikám. Závěr školení byl věnován základům společenské etikety. Celý program byl koncipován jako interaktivní, formou kombinace výkladu s prezentací, vzájemnou výměnou zkušeností a nácvikem modelových situací.

„Cílem bylo prezentované dovednosti přetavit do praktického užívání, což se bezezbytku potvrdilo jak přístupem všech účastníků v průběhu tréninku, tak i závěrečnou reflexí nebo následnou kontrolou ve skutečném provozu. Za školitele musím konstatovat, že přístup všech účastníků byl vstřícný a cítil jsem z nich touhu po rozšíření svého portfolia profesionálních znalostí,“ pochvaluje si spolupráci lektor Ing. Jan Decker, CSc.

Že toto školení bylo jednoznačně přínosem, potvrzuje i účastnice Magda, která pracuje na pozici recepční. „Sice jsem na střední škole studovala psychologii, tak jsem si některé věci zopakovala, ale i tak jsem si k tomu nové poznatky přidala. Školení mě moc bavilo a myslím si, že mi to i pomohlo pochopit některé situace v životě, protože jsme se bavili i o manipulaci a o tom jak se jí bránit,“ dodává Magda a potvrzuje, že školení využije nejen pro svoji profesi, ale i pro běžný život.

Školení se zúčastnil také zkušený pracovník Pavel, který zastává pozici vedoucího ostrahy a je zodpovědný za bezproblémový výkon služby ostrahy a recepčních. Pochvaloval si zejména přednášku o neverbální komunikaci a manipulaci, zejména techniky obrany proti manipulaci. „Z profesního hlediska bylo určitě dobrým krokem připomenout si reprezentaci, aby si každý uvědomil, že reprezentuje nejen sebe, ale obě společnosti, tedy nás jako poskytovatele služeb i klienta. Tady koneckonců reprezentujeme i český národ, protože je zde cizinců opravdu hodně, jak z řad zaměstnanců, tak i návštěvníků,“ dodává Pavel, u něhož je reprezentace obzvlášť důležitá, protože komunikace se zástupci klienta i s návštěvníky je u něj na denním pořádku. Školení považuje za velmi užitečné a v budoucnu by obdobné školení rozhodně uvítal. „Mně by se líbilo probrat neverbální komunikaci více do hloubky, neboť v minulosti jsme se zde setkali s nepochopením gestikulace strážného při řešení nedovoleného fotografování a nechtěně pak vznikl zbytečný konflikt,“ dodal ze zkušenosti Pavel.

Toto školení na objektu GSA není ojedinělé, společnost ABAS IPS Management se dlouhodobě věnuje oblasti vzdělávání zaměstnanců, jak prostřednictvím dceřiné společnosti ECES Institut, tak prostřednictvím jiných spolupracujících subjektů. Kvalitní příprava a vědomosti našich pracovníků jsou pro vysokou úroveň námi poskytovaných služeb klíčové.