Speciální služby

Speciální bezpečnostní služby

Bezpečnostní analýza k posouzení rizik

Speciální bezpečnostní služby představují činnosti, jež vedou k posouzení bezpečnostních rizik, k odhalování příčin ztrát a kriminálních deliktů nebo k získávání informací ve prospěch bezpečnosti klienta. Veškeré kroky jsou s klientem průběžně konzultovány, postup je tzv. šitý na jeho míru a plánován dopředu.

Speciální detektivní služby zajišťují proškolení zaměstnanci, kteří mají dlouholetou praxi a disponují bohatými profesními zkušenostmi. Ke své práci využívají všech dostupných prostředků, jež jsou povoleny zákonnými normami ČR. Podstatou činností speciálních detektivních služeb je práce s informacemi. 

AGENT 

Specifikum práce agenta spočívá v tom, že je nasazen u klienta jako jeho zaměstnanec. Po asimilaci do stávajícího pracovního kolektivu se snaží získat informace ohledně sledované přestupkové nebo trestné činnosti ve firmě klienta, případně se přímo dostat ke zdrojům porušování určitých předepsaných procedur. Výsledkem práce agenta je odhalení trestně činné osoby či osob z řad zaměstnanců, vyčíslení ztrát, posouzení stávajících bezpečnostních opatření, případně další specifické úkony. Zaměstnaný agent je před nástupem vždy řádně proškolen a zasvěcen do zvláštností provozu klienta a dle domluvy s ním využívá též potřebnou techniku. Získané údaje poskytuje pouze úzkému okruhu pověřených osob. Pro činnost agentů disponuje společnost ABAS IPS Management týmem specialistů s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi. 

KONTROLNÍ A REVIZNÍ SKUPINA

Příslušníci kontrolní a revizní skupiny pracují operativně na všech smluvních místech v republice, kde vznikne problém extrémního nárůstu kriminality. Do tohoto speciálního prestižního útvaru jsou vybíráni pracovníci s bohatými zkušenostmi, na základě výborných výsledků své dosavadní práce. Kontrolní a revizní skupina odhaluje v úzké součinnosti s orgány činnými v trestním řízení jedince či organizované skupiny dopouštějící se kriminální činnosti (z řad zákazníků či zaměstnanců sledované firmy, případně propojení obou) a napomáhá tak zásadním způsobem ke snížení či úplné eliminaci jevů poškozujících klienta.

Kontaktujte nás