Školení a motivace zaměstnanců

Školení a motivace zaměstnanců

Již při vstupním pohovoru je v případě nového zaměstnance věnována zvýšená pozornost všem znakům osobnosti uchazeče. Každý nový pracovník zahajuje svou pracovní činnost základním školením v rozsahu 40 hodin, které je zakončeno zkouškou. Významnou výkonnostní motivací je pak kariérní postup a prémiové hodnocení.

 

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

NÁSTUP NOVÉHO PRACOVNÍKA

Nová zaměstnanec je podroben odbornému psychologickému vyšetření, zaměřenému na odhalení těch povahových vlastností, které by mohly ovlivnit výkon povolání. Součástí přijímacího řízení je zajištění referencí od předcházejícího zaměstnavatele a vyžádání výpisu z rejstříku trestů. Přijímací řízení je zakončeno uváženým zařazením pracovníka na odpovídající funkci.

ŠKOLENÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Každý nový pracovník zahajuje svou pracovní činnost základním školením v rozsahu 40 hodin, které je zakončeno zkouškou. Osnovy školení obsahují teoretickou a praktickou část výuky a jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č. j. 26274/2000-35/312. Po úspěšném absolvování nástupního školení získává účastník osvědčení.

REKVALIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ

Po skončení zkušební doby následuje rekvalifikační školení v rozsahu 24 hodin, v němž získává zaměstnanec konkrétní dovednosti pro zařazení do níže specifikovaných odborností:

 • příslušník útvaru zásahové skupiny (školen v ovládání zbraně, v sebeobraně a řešení mimořádných situací)
 • detektiv (školen teoreticky a prakticky v oblasti kriminalistiky, právních norem
 • psychologie jednání s osobami podezřelými ze spáchání trestného činu)
 • přeprava hotovosti a cenin (školen obdobně jako příslušníci ÚZS, navíc v ovládání speciálních vozidel v extrémních situacích)

Pracovníkům vykonávajícím službu se zbraní jsou zajištěny pravidelné povinné střelby (pudová střelba, combat) v rozsahu 8 hodin.

ŠKOLENÍ PO A BOZP PRO ZAMĚSTNANCE

Obecně se provádí školení:

 • I. stupně z PO a BOZP
 • II. stupně z PO a BOZP
 • III. stupně z PO a BOZP

Školení III. stupně je realizováno vždy při nástupu vedoucího pracovníka, periodicky pak každé tři roky. Takto proškolený vedoucí pracovník následně školí své podřízené z I. a II. stupně PO a BOZP.

Absolvování školení se dokládá prezenční listinou a soupisem školených norem (předpisů ČSN) dle tematického plánu. Obvykle se obsah školení upravuje podle druhů vykonávané práce.

 

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

MOTIVAČNÍ KROKY KE ZVYŠOVÁNÍ OSOBNÍ KVALIFIKACE

 • periodické hodnocení činnosti zaměstnance (hodnotí se kvalita odváděné práce, výkonnost, zapojení do týmu, zájem o zvyšování kvalifikace, schopnost řešit nepředvídané okolnosti, míra samostatnosti při realizaci svěřených úkolů)
 • poskytování možnosti participovat na zdokonalování systému řízení firmy
 • vytváření takových pracovních podmínek, aby vzbuzovaly pocit spokojenosti, utužovaly vědomí sounáležitosti s firmou a vedly k omezení nežádoucí fluktuace ve společnosti

ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCE

Je součástí celkového ročního hodnocení a obsahuje:

 • objektivní zhodnocení výkonu v průběhu roku na základě konkrétních výsledků (z hlediska kvality odvedené práce, samostatnosti jejího provádění, schopnosti řešení nepředvídaných okolností, výkonnosti, zapojení do týmové práce, zvyšování kvalifikace)
 • subjektivní zhodnocení výkonu na základě pocitů z konkrétních výsledků (míry spokojenosti s vykonávanou činností, námětů na zlepšení firemních procesů)
 • výčet osobních plánů a budoucích očekávání v rámci zvyšování kvalifikace a jejího upotřebení pro firemní účely

O dění ve společnosti, o nových zakázkách, zajímavostech z branže nebo o chystaných kulturních či sportovních akcích v režii společnosti jsou informováni podnikovým časopisem ABAS Report . Dvakrát ročně organizuje společnost dvoudenní výjezdní společenskou akci u příležitosti vyhodnocení nejlepších pracovníků jednotlivých regionů.

Kontaktujte nás